Imunoensaios e outros kits

Imunoensaios e outros kits

Filter

CategoriaCódigoProdutoQuant.Sub-categoriaMarca
imunoensaios e outros kitsHS100CHuman IL-10 Quantikine HS ELISA Kit, NEW96 testsHigh Sensitivity ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsHS120Human IL-12 Quantikine HS ELISA Kit96 testsHigh Sensitivity ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsHS400Human IL-4 Quantikine HS ELISA Kit96 testsHigh Sensitivity ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsHS600BHuman IL-6 Quantikine HS ELISA Kit96 testsHigh Sensitivity ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsHS750Human IL-7 Quantikine HS ELISA Kit96 testsHigh Sensitivity ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsHS800Human CXCL8/IL-8 Quantikine HS ELISA Kit96 testsHigh Sensitivity ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsHSFB00DHuman FGF basic Quantikine HS ELISA Kit96 testsHigh Sensitivity ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsHSGM0Human GM-CSF Quantikine HS ELISA Kit96 testsHigh Sensitivity ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsHSTA00DHuman TNF-alpha Quantikine HS ELISA96 testsHigh Sensitivity ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsHSTCS0Human G-CSF Quantikine HS ELISA Kit, New Substrate96 testsHigh Sensitivity ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsSS100CHuman IL-10 Quantikine HS SixPak (6 Plates)6 x 1 kitHigh Sensitivity ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsSS120Human IL-12 Quantikine HS SixPak (6 Plates)6 x 96 testsHigh Sensitivity ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsSS400Human IL-4 Quantikine HS SixPak (6 Plates)6 x 96 testsHigh Sensitivity ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsSS600BHuman IL-6 Quantikine HS SixPak (6 Plates)6 x 96 testsHigh Sensitivity ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsSSFB00DHuman FGF basic Quantikine HS SixPak (6 Plates)6 x 1 kitHigh Sensitivity ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsSSTA00DHuman TNF-alpha Quantikine HS SixPak (6 Plates)6 x 96 testsHigh Sensitivity ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kits41100-1Human IFN-alpha ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kits41100-2Human IFN-alpha ELISA Kit, FivePak5 x 96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kits41105-1Human IFN-alpha Multi-Subtype ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kits41105-2Human IFN-alpha Multi-Subtype ELISA Kit, FivePak5 x 96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kits41110-1Human IFN-alpha Serum Sample ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kits41110-2Human IFN-alpha Serum Sample ELISA Kit, FivePak5 x 96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kits41395-1Human IFN-omega ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kits41410-1Human IFN-beta ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kits41410-2Human IFN-beta ELISA Kit, FivePak5 x 96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kits7620Human IL-18/IL-1F4 ELISA96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsBBE4BHuman sL-Selectin/CD62L ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsBBE6Human sP-Selectin/CD62P ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsD1000BHuman IL-10 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsD1100Human IL-11 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsD1200Human IL-12 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsD1300BHuman IL-13 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsD1500Human IL-15 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsD1600Human IL-16 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsD1700Human IL-17 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsD1900Human IL-19 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsD2050Human IL-2 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsD2200Human IL-22 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsD3000Human IL-3 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsD3300Human IL-33 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsD3400Human IL-34 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsD4050Human IL-4 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsD5000BHuman IL-5 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsD6050Human IL-6 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsD8000CHuman CXCL8/IL-8 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDAA00BHuman/Mouse PDGF-AA Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDAC00BHuman/Mouse/Rat Activin A Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDACE00Human ACE Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDAD120Human ADAM12 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDADT130Human ADAMTS13 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDAFP00Human alpha-Fetoprotein Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDAGP00Human alpha 1-Acid Glycoprotein Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDAGR00Human AgRP Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDAN00Human Angiogenin Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDANG10Human Angiopoietin-1 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDANG20Human Angiopoietin-2 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDANL30Human Angiopoietin-like 3 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDAPB00Human Apolipoprotein B/ApoB Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDAPE00Human Apolipoprotein E/ApoE Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDAR00Human Amphiregulin Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDB100BHuman TGF-beta 1 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDB250Human TGF-beta 2 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDB7H30Human B7-H3 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDBB00Human PDGF-BB Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDBLYS0BHuman BAFF/BLyS/TNFSF13B Quantikine ELISA Kit, NEW96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDBP180Human IL-18 BPa Quantikine ELISA Kit1 kitHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDBP200Human/Mouse/Rat BMP-2 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDC140Human sCD14 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDC3L10Human Chitinase 3-like 1 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDCADE0Human E-Cadherin Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDCADV0Human VE-Cadherin Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDCATB0Human Pro-Cathepsin B Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDCC00Human PDGF-CC Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDCCD40Human CD40 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDCD540Human sICAM-1/CD54 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDCF300Human Coagulation Factor III/Tissue Factor Quantikine ELISA96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDCHM00Human Chemerin Quantikine ELISA96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDCK00Human SCF Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDCLU00Human Clusterin Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDCMP0Human COMP Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDCRN00Human Corin Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDCS50Human G-CSF Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDCTC0Human Cytochrome c Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDCX110Human CXCL11/I-TAC Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDCX130Human CXCL13/BLC/BCA-1 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDCX160Human CXCL16 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDCX310Human CX3CL1/Fractalkine Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDCX900Human CXCL9/MIG Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDCYB00Human Cystatin B Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDCYR10Human Cyr61/CCN1 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDDD00Human PDGF-DD Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDEG00Human EGF Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDEGFR0Human EGF R Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDEMP00Human EMMPRIN Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDENL20Human Enolase 2/Neuron-specific Enolase Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDENP20Human ENPP-2/Autotaxin Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDEP00Human Erythropoietin Quantikine IVD ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDET100Human Endothelin-1 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDF1900Human FGF-19 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDF2100Human FGF-21 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDFA00BHuman FGF acidic Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDFB50Human FGF basic Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDFD00Human Complement Factor D Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDFG100Human Free IGF-I ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDFGE80Human MFG-E8 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDFK00Human Flt-3 Ligand Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDFL00Human Fas Ligand/TNFSF6 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDFLR10Human FOLR1 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDFLRG0Human FLRG Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDFN00Human Follistatin Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDFS00Human Fas/TNFRSF6 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDFTA00Human Fetuin A Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDG100Human IGF-I Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDGAL10Human Galectin-1 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDGAL30Human Galectin-3 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDGAL90Human Galectin-9 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDGB200Human IGFBP-2 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDGB300Human IGFBP-3 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDGC00Human CXCL6/GCP-2 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDGCG0Glucagon Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDGD150Human GDF-15 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDGH00Human Growth Hormone Quantikine ELISA Kit1 kitHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDGM00Human GM-CSF Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDGP00Human Soluble gp130 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDGR00Human CXCL1/GRO alpha Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDHAPG0Human Haptoglobin Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDHD00CHuman PDGF-AB Quantikine ELISA Kit, New96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDHE400Human HE4/WFDC2 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDHER20Human ErbB2/Her2 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDHG00Human HGF Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDHTR20Human HTRA2/Omi Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDHWAD0Human HMW Adiponectin/Acrp30 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDHYAL0Hyaluronan Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDICP00Human Insulin C-Peptide Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDIF50Human IFN-gamma Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDINS00Human/Canine/Porcine Insulin Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDIP100Human CXCL10/IP-10 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDKG00Human KGF/FGF-7 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDKK100Human Dkk-1 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDKK300Human Kallikrein 3/PSA Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDKK500Human Kallikrein 5 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDKM100Human TIM-1/KIM-1/HAVCR Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDL200Human IL-20 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDLA50Human IL-1 alpha/IL-1F1 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDLAP00Human LAP (TGF-beta 1) Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDLB50Human IL-1 beta/IL-1F2 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDLBP00Human Pro-IL-1 beta/IL-1F2 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDLCN20Human Lipocalin-2/NGAL Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDLF00Human LIF Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDLIT00Human LIGHT/TNFSF14 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDLL10Human DLL1 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDLP00Human Leptin Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDM1000Human Pro-MMP-10 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDM1300Human Pro-MMP-13 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDM9L20Human MMP-9/NGAL Complex Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDMBL00Human MBL Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDMC00BHuman M-CSF Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDMF00BHuman MIF Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDMIA00Human MIA Quantikine ELISA Kit96 TestsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDMP100Human Pro-MMP-1 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDMP300Human Total MMP-3 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDMP700Human Total MMP-7 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDMP800Human Total MMP-8 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDMP900Human MMP-9 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDMSLN0Human Mesothelin Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDMYE00BHuman Myeloperoxidase Quantikine ELISA Kit, NEW96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDNDG00Human Endoglin/CD105 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDNEC40Human Nectin-4 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDNST0Human Endostatin Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDNT00Human CNTF Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDOBR00Human Leptin R (Ob R) Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDOST00Human Osteopontin (OPN) Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDP400Human IL-12/IL-23 p40 Dimer Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDPC900Human Proprotein Convertase 9/PCSK9 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDPF40Human CXCL4/PF4 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDPG00Human PlGF Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDPGRN0Human Progranulin Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDPI00Human SLPI Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDPINS0Human Proinsulin Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDPLG70Human PLA2G7/PAF-AH/Lp-PLA2 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDPPA00Human Pappalysin-1/PAPP-A Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDPRL00Human Prolactin Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDPSG10Human PSG-1 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDPTX30Human Pentraxin 3/TSG-14 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDR1B00Human IL-1 RII Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDR2A00Human IL-2 R alpha Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDR600Human IL-6 R alpha Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDRA00BHuman IL-1ra/IL-1F3 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDRB400Human RBP4 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDREN00Human Renin Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDRG00Human RAGE Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDRL200Human Relaxin-2 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDRP300Human Total Adiponectin/Acrp30 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDRSN00Human Resistin Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDRT100Human sTNF RI/TNFRSF1A Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDRT200Human sTNF RII/TNFRSF1B Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDSA00Human CXCL12/SDF-1 alpha Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDSA120Human Serpin A12 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDSCR00Human SCF R/c-kit Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDSCTC0Human Cystatin C Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDSE100Human Serpin E1/PAI-1 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDSFPD0Human SP-D Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDSLE00Human sE-Selectin/CD62E Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDSP00Human SPARC Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDSST00Human SOST Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDST200Human ST2/IL-1 R4 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDSTCN0Human Osteocalcin Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDSV00Human Survivin Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDTA00CHuman TNF-alpha Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDTE200Human Tie-2 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDTFF30Human TFF3 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDTFP10Human TFPI Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDTFR1Human sTfR Quantikine IVD ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDTGA00Human TGF-alpha Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDTHBD0Human Thrombomodulin/BDCA-3 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDTM100Human TIMP-1 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDTM200Human TIMP-2 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDTM400Human TIMP-4 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDTP00BHuman Thrombopoietin Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDTRL00Human TRAIL/TNFSF10 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDTSLP0Human TSLP Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDTSP10Human Thrombospondin-1 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDTSP20Human Thrombospondin-2 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDUGB00Human Uteroglobin Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDUP00Human uPAR Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDUPA00Human u-Plasminogen Activator/Urokinase Quantikine ELISA96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDVAP10Human VAP-1 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDVC00Human sVCAM-1/CD106 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDVDBP0Human Vitamin D BP Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDVE00Human VEGF Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDVEC00Human VEGF-C Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDVED00Human VEGF-D Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDVR100BHuman sVEGF R1/Flt-1 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDVR200Human sVEGF R2/KDR Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDX000Human CXCL5/ENA-78 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsDXCL10Human XCL1/Lymphotactin Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsHSPG00Human PlGF Quantikine HS ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsKM300Human Active Caspase-3 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsMMP200Total MMP-2 Quantikine ELISA Kit96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsS1000BHuman IL-10 Quantikine SixPak (6 Plates)6×96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsS1200Human IL-12 Quantikine SixPak (6 Plates)6×96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsS1300BHuman IL-13 Quantikine SixPak (6 Plates)6×96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsS1500Human IL-15 Quantikine SixPak (6 Plates)6×96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsS1700Human IL-17 Quantikine SixPak (6 Plates)6×96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsS2050Human IL-2 Quantikine SixPak (6 Plates)6×96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsS4050Human IL-4 Quantikine SixPak (6 Plates)6×96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsS5000BHuman IL-5 Quantikine SixPak (6 Plates)6×96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsS6050Human IL-6 Quantikine SixPak (6 Plates)6×96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsS8000CHuman CXCL8/IL-8 Quantikine SixPak (6 Plates)6×96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsSANG10Human Angiopoietin-1 Quantikine SixPak (6 Plates)6×96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsSANG20Human Angiopoietin-2 Quantikine SixPak (6 Plates)6×96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsSB100BHuman TGF-beta 1 Quantikine SixPak (6 Plates)6×96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsSB250Human TGF-beta 2 Quantikine SixPak (6 Plates)6×96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsSBB00Human PDGF-BB Quantikine SixPak (6 Plates)6×96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsSBBE6Human sP-Selectin/CD62P SixPak (6 Plates)6×96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsSBLYS0BHuman BAFF/BLyS/TNFSF13B Quantikine SixPak (6 Plates), NEW6×96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsSBP200Human/Mouse/Rat BMP-2 Quantikine SixPak (6 Plates)6 x 96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsSCD540Human sICAM-1/CD54 Quantikine SixPak (6 Plates)6×96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsSCLU00Human Clusterin Quantikine SixPak (6 Plates)6×96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsSCS50Human G-CSF Quantikine SixPak (6 Plates)6×96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsSCTC0Human Cytochrome c Quantikine SixPak (6 Plates)6×96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsSEG00Human EGF Quantikine SixPak (6 Plates)6×96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsSET100Human Endothelin-1 Quantikine SixPak (6 Plates)6 x 1 kitHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsSFB50Human FGF basic Quantikine SixPak (6 Plates)6 x 96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsSG100Human IGF-I Quantikine SixPak (6 Plates)6 x 96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsSGB300Human IGFBP-3 Quantikine SixPak (6 Plates)6 x 96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsSGH00Human Growth Hormone Quantikine SixPak (6 Plates)6 x 1 kitHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsSGM00Human GM-CSF Quantikine SixPak (6 Plates)6 x 96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsSGR00Human CXCL1/GRO alpha Quantikine SixPak (6 Plates)6 x 96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsSHD00CHuman PDGF-AB Quantikine SixPak (6 Plates)6 x 1 kitHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsSHG00Human HGF Quantikine SixPak (6 Plates)6 x 96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsSHWAD0Human HMW Adiponectin/Acrp30 Quantikine SixPak (6 Plates)6 x 1 kitHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsSIF50Human IFN-gamma Quantikine SixPak (6 Plates)6 x 96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsSIP100Human CXCL10/IP-10 Quantikine SixPak (6 Plates)6 x 96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsSLA50Human IL-1 alpha/IL-1F1 Quantikine SixPak (6 Plates)6 x 96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsSLB50Human IL-1 beta/IL-1F2 Quantikine SixPak (6 Plates)6 x 96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsSLCN20Human Lipocalin-2/NGAL Quantikine SixPak (6 Plates)6 x 96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsSLP00Human Leptin Quantikine SixPak (6 Plates)6 x 96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsSMC00BHuman M-CSF Quantikine SixPak (6 Plates)6 x 1 kitHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsSMF00BHuman MIF Quantikine SixPak (6 Plates)6 x 1 kitHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsSMP100Human Pro-MMP-1 Quantikine SixPak (6 Plates)6 x 96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsSMP1300Human Pro-MMP-13 Quantikine SixPak (6 Plates)6 x 96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsSMP300Human Total MMP-3 Quantikine SixPak (6 Plates)6 x 96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsSMP700Human Total MMP-7 Quantikine SixPak (6 Plates)6 x 96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsSMP800Human Total MMP-8 Quantikine SixPak (6 Plates)6 x 96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsSMP900Human MMP-9 Quantikine SixPak (6 Plates)6 x 96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsSNST0Human Endostatin Quantikine SixPak (6 Plates)6 x 1 kitHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsSOST00Human Osteopontin (OPN) Quantikine SixPak (6 Plates)6 x 96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsSP400Human IL-12/IL-23 p40 Dimer Quantikine SixPak (6 Plates)6 x 96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsSPC900Human Proprotein Convertase 9/PCSK9 Quantikine SixPak (6 plates)6 x 1 kitHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsSPG00Human PlGF Quantikine SixPak (6 Plates)6 x 96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsSQ6000BHuman IL-6 QuantiGlo SixPak (6 Plates)6 x 96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsSR2A00Human IL-2 R alpha Quantikine SixPak (6 Plates)6 x 96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsSR600Human IL-6 R alpha Quantikine SixPak (6 Plates)6 x 96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsSRA00BHuman IL-1ra/IL-1F3 Quantikine SixPak (6 Plates)6 x 96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsSRG00Human RAGE Quantikine SixPak (6 Plates)6 x 96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsSRP300Human Total Adiponectin/Acrp30 Quantikine SixPak (6 Plates)6 x 96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsSRSN00Human Resistin Quantikine SixPak (6 Plates)6 x 96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsSRT100Human sTNF RI/TNFRSF1A Quantikine SixPak (6 Plates)6 x 96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsSRT200Human sTNF RII/TNFRSF1B Quantikine SixPak (6 Plates)6 x 96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsSSA00Human CXCL12/SDF-1 alpha Quantikine SixPak (6 Plates)6 x 96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsSSLE00Human sE-Selectin/CD62E Quantikine SixPak (6 Plates)6 x 96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsSTA00CHuman TNF-alpha Quantikine SixPak (6 Plates)6 x 96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsSTM100Human TIMP-1 Quantikine SixPak (6 Plates)6 x 96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsSVC00Human sVCAM-1/CD106 Quantikine SixPak (6 Plates)6 x 96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsSVE00Human VEGF Quantikine SixPak (6 Plates)6 x 96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsSVR100BHuman sVEGF R1/Flt-1 Quantikine SixPak (6 Plates)6 x 96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsSVR200Human sVEGF R2/KDR Quantikine SixPak (6 Plates)6 x 96 testsHuman ELISABio-Techne
imunoensaios e outros kitsX1326K1PIG3 (p53 inducible gene 3) – ELISA Kit1EachELISANordic-Mubio
imunoensaios e outros kitsX1326K2PIG3 (p53 inducible gene 3) – ELISA Kit2EachELISANordic-Mubio
imunoensaios e outros kitsX1326K3PIG3 (p53 inducible gene 3) – ELISA Kit10EachELISANordic-Mubio
imunoensaios e outros kitsX1327K1BrdU Cell Proliferation Assay Kit200 TestsoutrosNordic-Mubio
imunoensaios e outros kitsX1327K2BrdU Cell Proliferation Assay Kit1000 TestsoutrosNordic-Mubio
imunoensaios e outros kitsX1327K3BrdU Cell Proliferation Assay Kit5000 TestsoutrosNordic-Mubio
imunoensaios e outros kitsX1545KBrdU IHC Kit50SlidesIHQNordic-Mubio
imunoensaios e outros kitsX1623K1Chemiluminescent BrdU Cell Proliferation Assay Kit200 TestsoutrosNordic-Mubio
imunoensaios e outros kitsX1623K2Chemiluminescent BrdU Cell Proliferation Assay Kit1000 TestsoutrosNordic-Mubio
imunoensaios e outros kitsX1623K3Chemiluminescent BrdU Cell Proliferation Assay Kit5000 TestsoutrosNordic-Mubio
imunoensaios e outros kitsX1839Kphospho ERK1/2 ELISA Kit1PlateELISANordic-Mubio
imunoensaios e outros kitsX1844KPhospho-AKT ELISA Kit1PlateELISANordic-Mubio
imunoensaios e outros kitsX1851KHuman TNF alpha ELISA Kit1PlateHuman ELISANordic-Mubio
imunoensaios e outros kitsX2044K1ApoMark Apoptosis Kit30 TestsApoptoseNordic-Mubio
imunoensaios e outros kitsX2044K2ApoMark Apoptosis Kit60 TestsApoptoseNordic-Mubio
imunoensaios e outros kitsX2833KWater-Soluble Tetrazolium Cell Proliferation Assay Kit500 TestsoutrosNordic-Mubio
imunoensaios e outros kitsX2839KBrdU Immunofluorescence Kit FL54950 TestsoutrosNordic-Mubio
imunoensaios e outros kitsX2840KBrdU Immunofluorescence Kit FL48850 TestsoutrosNordic-Mubio
CódigoProdutoSub-categoriaMarca